Tłumacz Przysięgły – jak nim zostać?

Tłumacz przysięgły to osoba, która zajmuje się przekładem dokumentów i uwierzytelnianiem odpisów dokumentów. Tłumacz przysięgły uprawomocniony jest do tego, by poświadczać dokumenty, które zostały przetłumaczone przez inne osoby. Może także wykonywać ustne tłumaczenia.

Warunki, jakie powinien spełnić kandydat na tłumacza przysięgłego

Zawód tłumacza przysięgłego podlega regulacji ustawą o zawodzie tłumacza przysięgłego. Zgodnie z postanowieniami tej ustawy, aby zostać tłumaczem przysięgłym niezbędny jest egzamin lub posiadanie odpowiedniego wykształcenia. Ustawa określa konkretne warunki, jakie musi spełniać kandydat na tłumacza przysięgłego. Należą do nich:

  • odpowiednie obywatelstwo – polskie, państwa członkowskiego UE, państwa członkowskiego EFTA (Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu) lub na zasadach wzajemnego porozumienia – obywatelstwo innego państwa;
  • znajomość języka polskiego;
  • pełna zdolność do czynności prawnych;
  • brak wyroków za umyślne przestępstwa skarbowe;
  • brak wyroków za nieumyślne przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego;
  • uzyskanie tytułu magistra lub równorzędnego (jeżeli egzamin został zdawany w innym państwie);
  • pozytywnie zakończony egzamin z umiejętności tłumaczenia.

Egzamin na tłumacza przysięgłego

Przystępując do egzaminu kandydat nie musi spełniać wszystkich określonych przez ustawę warunków. Kandydat może zdać egzamin, a dopiero w następnej kolejności uzupełnić np. wykształcenie. Wpis na listę tłumaczy przysięgłych i uzyskanie prawa do wykonywania zawodu następuje w chwili, gdy kandydat łącznie udokumentuje spełnienie wszystkich warunków. Na egzamin na tłumacza przysięgłego należy zapisać się do Ministerstwa Sprawiedliwości. Kandydat jest informowany o egzaminie najpóźniej na 21 dni przed jego terminem. Koszt egzaminu to 800 zł. Egzamin na tłumacza przysięgłego zdawany jest przed Państwową Komisją Egzaminacyjną. Kandydat, który otrzyma niewystarczającą liczbę punktów, po upływie roku od daty poprzedniego egzaminu, może ponownie przystąpić do egzaminu na tłumacza przysięgłego.